Regulamin Sklepu

§ 1 Postanowienia ogólne

 • 1.1 klep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.momentocoffee.pl jest własnością i jest prowadzony jest przez Slavic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Rzeszowie (adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4/3, 35-036 Rzeszów) pod numerem KRS 0000840841, REGON: 386037165, NIP: 8133838781. Adres poczty elektronicznej: info@momentocoffee.pl
 • 1.2 Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje:

 • 2.1 Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • 2.2 Sprzedawca – Slavic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4/3, 35-036 Rzeszów NIP: 8133838781
 • 2.3 Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 • 2.4 Klient– każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • 2.5 Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • 2.6 Sklep Internetowy – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.momentocoffee.pl
 • 2.7 Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • 2.8 Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu)
 • 2.9 Umowa sprzedaży – mowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Kontakt ze sklepem.

 • 3.1 Adres korespondencyjny Sprzedawcy: ul. Reformacka 1/3, 35-026 Rzeszów
 • 3.2 Adres e-mail Sprzedawcy: info@momentocoffee.pl
 • 3.3 Numer telefonu Sprzedawcy: 782-599-868

§ 4 Postanowienia techniczne

 • 4.1 W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Newsletter oraz Blog.
 • 4.2 Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:a) dostęp do Internetu
  b) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1280×768
  c) standardowy system operacyjny
  d) włączona obsługa plików cookies oraz obsługi Javascript
  e) standardowa przeglądarka internetowa
  f) posiadanieaktywnego adresu e-mail

§ 4 Składanie zamówienia

 • 4.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie
 • 4.2 Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 • 4.3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a. Płatność przy odbiorze
  b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  c. Płatności kartą płatniczą
 • 4.4 Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe
 • 4.4 Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia
 • 4.5 Termin płatności: W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24h od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • 4.6 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.

§ 5 Sposoby i terminy dostawy produktu, realizacja zamówienia

 • 5.1 Dostawa Produktu dostępna jest na terenie Unii Europejskiej.
 • 5.2 Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 • 5.3 Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi od 1 do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy lub dłuższy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych.
 • 5.4 Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia
 • 5.6 Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 • 5.7 W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

§ 6 Reklamacja produktu

 • 6.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 • 6.2 Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. Sprzedawca odpowiada jedynie za wady fizyczne i prawne Produktów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • 6.3 Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4/3, 35-036 Rzeszów lub drogą e-mailową na adres info@momentocoffee.pl
 • 6.4 Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni.
 • 6.5 Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę
 • 6.6 W przypadku uznania reklamacji Produkt zostanie stosownie do woli Kupującego naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe (np. ze względu na brak dostępności Produktu) lub wymagałoby to nadmiernych kosztów, wówczas Sprzedawca w uzgodnieniu z Klientem zwróci mu równowartość ceny Produktu lub ja obniży albo zaoferuje mu inne, dostępne Produkty w sklepie, do wyboru.
 • 6.7 Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres: Momento Coffee, ul. Reformacka 1/3, Rzeszów, 35-026

§ 7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia poszczeń

 • 7.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 • 7.2 Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

 • 8.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykła w formie elektronicznej na adres: info@momentocoffee.pl
 • 8.2 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • 8.3 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 • 8.5 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności
 • 8.6 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 • 8.7 Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
 • 8.7.1 Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • 8.7.2 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 • 8.7.3 W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

§ 9 Dane osobowe

 • 9.1 Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych prez Sprzedawcę znajdują sie w Polityce Prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – RODO.
 • 9.2 Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w sklepie, jest realizacja Zamówień.
 • 9.3 Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
 • 9.4 Kupującemy przysługuje prawo żądania:
  a. dostępu do swoich danych
  b. ich sprostowania
  c. usunięcia
  d. ograniczenia przetwarzania
  e. przeniesienia danych do innego administratora
 • 9.5 W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych do kontatku z regulaminu Sklepu

§ 10 Postanowienia końcowe

 • 10.1 Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 • 10.2 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 • 10.3 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 • 10.4 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 • 10.5 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Przewiń na górę